RAAD VAN TOEZICHT

Governance, Bestuur en Toezicht is geregeld in de statuten en reglementen van Zero&Sano. De statuten van Zero&Sano voldoen aan de actuele wet- en regelgeving die aan  zorginstellingen worden gesteld en aan de Zorgbrede Governance Code.

Raad van Toezicht. Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zero&Sano als maatschappelijke onderneming. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur met raad, daad en advies en als klankbord terzijde. De Raad van Commissarissen vervult ook de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een honorarium dat voldoet aan de wettelijke regeling (zie WNT-verantwoording).